Tải APPĐăng tin dễ dàng
HN
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
  room-img
  room-img
  room-img
  room-img
  1+
  room-img

  C\342n m\363c c\u1ea9u 1 t\u1ea5n \u0111\u1ebfn 20 t\u1ea5n

  Chia sẻ
  Dịch vụ, Du lịchDịch vụ
  Thông tin
  100 đ

  H\343ng c\342n treo \u0111i\u1ec7n t\u1eed( Ch\u1ec9 t\u1eadp trung s\u1ea3n xu\u1ea5t m\u1ed9t m\u1eb7t h\340ng duy nh\u1ea5t l\340 c\342n treo, c\342n m\363c treo \u0111i\u1ec7n t\u1eed ) n\u1ed5i ti\u1ebfng tr\352n to\340n th\u1ebf gi\u1edbi , \u0111\u01b0\u1ee3c c\341c nh\340 m\341y luy\u1ec7n c\341n th\351p v\340 c\341c \u0111\u01a1n v\u1ecb th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i t\u1ea1i th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t Nam tin d\371ng nh\u1ea5t. \u0110\u1ec3 l\340m vi\u1ec7c li\352n t\u1ee5c tr\352n m\364i tr\u01b0\u1eddng c\364ng nghi\u1ec7p kh\u1eafc nghi\u1ec7t. C\342n \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf \u01b0u vi\u1ec7t c\u1ea5u h\354nh cao, v\u1eadt li\u1ec7u l\340m l\352n chi\u1ebfc c\342n c\u0169ng l\340 v\u1eadt li\u1ec7u cao c\u1ea5p nh\u1ea5t. D\u1ec5 d\340ng khi s\u1eed d\u1ee5ng v\340 v\u1eadn h\340nh. C\341c t\355nh n\u0103ng n\u1ed5i b\u1eadt - V\u1ecf c\342n \u0111\u01b0\u1ee3c l\340m b\u1eb1ng th\351p h\u1ee3p kim ch\u1eafc ch\u1eafn. - V\u1eadn h\340nh b\u1eb1ng \u1eaec Quy \u2013 C\363 t\355n hi\u1ec7u b\341o \u1eafc quy y\u1ebfu. - T\u1ef1 \u0111\u1ed9ng v\u1ec1 kh\364ng khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng c\342n. - T\u1ef1 \u0111\u1ed9ng ph\341t \u0111i\u1ec7n \341p ngu\u1ed3n, khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng c\342n. - T\u1ef1 \u0111\u1ed9ng chuy\u1ec3n sang ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ti\u1ebft ki\u1ec7m trong v\362ng 5 ph\372t khi kh\364ng s\u1eed d\u1ee5ng c\342n. - T\u1ef1 \u0111\u1ed9ng t\u1eaft trong v\362ng 1,5 gi\u1edd m\340 kh\364ng s\u1eed d\u1ee5ng. - Th\u1eddi gian \u1ed5n \u0111\u1ecbnh c\342n t\u1eeb 5 \u0111\u1ebfn 8 gi\342y. - M\340n h\354nh Super LCD ho\u1eb7c LED si\352u s\341ng \u0111\u1ed9 ph\342n gi\u1ea3i cao. - \u0110\u1ed9 ph\342n gi\u1ea3i c\342n treo n\u1ed9i cao, t\u1ed1c \u0111\u1ed9 x\u1eed l\375 nhanh. - Thi\u1ebft k\u1ebf ch\u1ed1ng b\u1ee5i, c\u0169ng nh\u01b0 s\u1ef1 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a m\364i tr\u01b0\u1eddng. - Thi\u1ebft k\u1ebf theo ki\u1ec3u d\341ng c\364ng nghi\u1ec7p, d\u1ec5 d\340ng di chuy\u1ec3n, v\u1eadn h\340nh. L\340 s\u1ea3n ph\u1ea9m chuy\352n d\u1ee5ng v\u1edbi c\341c ng\340nh c\364ng nghi\352p n\u1eb7ng, c\u01a1 kh\355, khai th\341c, v\u1eadt li\u1ec7u x\342y d\u1ef1ng\u2026c\342n treo c\363 thi\u1ebft k\u1ebf ch\u1eafc ch\u1eafn, b\u1ec1n b\u1ec9, ch\u1ed1ng l\u1ea1i \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a m\364i tr\u01b0\u1eddng. \u0110\u1ed9 ph\342n gi\u1ea3i cao, b\u1ed9 vi x\u1eed l\375 c\364ng ngh\u1ec7 hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i cho k\u1ebft qu\u1ea3 ch\355nh x\341c ( ti\352u chu\u1ea9n c\u1ea5p III-OIML) v\340 r\u1ea5t d\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng.

  Liên hệ ngay
  Avatar
  Thùy DươngNghiêm
  SĐT: 0986901111
  Ngày đăng: 18:25:58 09-09-2020
  Điều khoản và chính sách
  Copyright © RAOVAT24H JSC - 2021 All Rights Reserved