Tải APPĐăng tin dễ dàng
HN
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
  room-img
  room-img
  room-img
  room-img
  1+
  room-img

  L\u1eafp \u0111\u1eb7t c\342n \u0111i\u1ec7n t\u1eed s\340n, c\342n gia s\372c gi\341 t\u1ed1t

  Chia sẻ
  Dịch vụ, Du lịchDịch vụ
  Thông tin
  100 đ

  1. T\315NH N\u0102NG C\302N S\300N - Ch\355nh x\341c cao ( \u0111\u1ed9 ph\342n gi\u1ea3i b\352n trong: 1/10,000) - C\363 c\341c l\u1ef1a ch\u1ecdn cho Khung b\340n c\342n : (1m x 1m ) , (1,2 x 1,2m), (1,5x1,5m) - M\u1eb7t s\340n g\342n ch\u1ecbu \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ecdng t\u1ea3i cao. - D\342y load cell \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o v\u1ec7 b\u1edfi d\342y c\341p ph\u1ee9c h\u1ee3p d\u1ebbo. - Ch\342n \u0111\u1ebf c\363 th\u1ec3 xoay v\340 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh \u0111\u01b0\u1ee3c. - C\342n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u01a1n t\u0129nh \u0111i\u1ec7n c\364ng ngh\u1ec7 cao . - C\363 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u1edf nh\u1eefng \u0111\u1ecba h\354nh kh\364ng b\u1eb1ng ph\u1eb3ng. - C\342n c\363 th\u1ec3 l\u1eafp \u0111\u1eb7t ch\354m hay n\u1ed5i tr\352n m\u1eb7t \u0111\u1ea5t. - Gi\341 \u0111\u1edf m\340n h\354nh hi\u1ec3n th\u1ecb di chuy\u1ec3n \u0111\u01b0\u1ee3c - Thi\u1ebft k\u1ebf ph\371 h\u1ee3p cho c\342n C\364ng nghi\u1ec7p , Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng ISO c\u1ee7a nh\340 s\u1ea3n xu\u1ea5t - M\340n h\354nh hi\u1ec3n th\u1ecb LED S\u1ed1 \u0111\u1ecf r\365 d\u1ec3 \u0111\u1ecdc. - Ch\u1ee9c n\u0103ng In ra k\u1ebft q\u1ee7a ngay tr\352n \u0110\u1ea7u C\342n 2. C\301C T\315NH N\u0102NG T\u1ed4NG QU\301T : - Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ea1t \u0111\u1ed9 ch\355nh x\341c c\u1ea5p III theo ti\352u chu\u1ea9n OIML. - \u0110\u1ed9 ph\342n gi\u1ea3i n\u1ed9i cao, t\u1ed1c \u0111\u1ed9 x\u1eed l\375 nhanh. - Thi\u1ebft k\u1ebf ch\u1ed1ng b\u1ee5i, c\u0169ng nh\u01b0 s\u1ef1 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a m\364i tr\u01b0\u1eddng. - Ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng c\363 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn c\341c \u0111\u01a1n v\u1ecb kh\341c nhau Kg,tr\u1eeb b\354, theo nhu c\u1ea7u ri\352ng. - Thi\u1ebft k\u1ebf theo ki\u1ec3u d\341ng c\364ng nghi\u1ec7p . 3. THI\u1ebeT B\u1eca BAO G\u1ed2M: - 01 \u0110\u1ea7u c\342n-TAIWAN). - 01 H\u1ee3p n\u1ed1i 4 load cell TAIWAN . - 04 B\u1ed9 Load Cell SQB. - 01 Khung b\340n c\342n k\355ch th\u01b0\u1edbc (1,2m x 1,2m) ho\u1eb7c t\371y ch\u1ecdn k\355ch th\u01b0\u1edbc - 05 m\351t d\342y t\355n hi\u1ec7u - Xu\u1ea5t x\u1ee9 : \u0110\340i Loan - B\u1ea3o h\340nh : 12 th\341ng ( Kh\364ng b\u1ea3o h\340nh \u1eafc qui v\340 x\u1ea1c \u1eafc qui) C\324NG TY TNHH TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I D\u1ecaCH V\u1ee4 MINH QUANG \u0110\u1ea0I TH\300NH \u0110\u1ecba ch\u1ec9 H\340 N\u1ed9i: S\u1ed1 145 Ph\u1ed1 \u0110\352 la th\340nh, ph\u01b0\u1eddng \324 ch\u1ee3 d\u1eeba, qu\u1eadn \u0110\u1ed1ng \u0111a, th\340nh ph\u1ed1 H\340 n\u1ed9i \u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i : (04) 62901111 - 0971619898 - 0986901111 . Th\u1eddi gian ph\u1ee5c v\u1ee5: T\u1eeb 8h00 \u2013 17h00 th\u1ee9 2 \u0111\u1ebfn th\u1ee9 7. \u0110\u1ecba ch\u1ec9 H\340 N\u1ed9i: S\u1ed1 269 Ph\u1ed1 \u0110\352 la th\340nh, ph\u01b0\u1eddng \324 ch\u1ee3 d\u1eeba, qu\u1eadn \u0110\u1ed1ng \u0111a, th\340nh ph\u1ed1 H\340 n\u1ed9i \u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i : (04) 62605555 - 0971679898 - 0962142145 . Th\u1eddi gian ph\u1ee5c v\u1ee5: T\u1eeb 8h00 \u2013 17h00 th\u1ee9 2 \u0111\u1ebfn th\u1ee9 7.

  Liên hệ ngay
  Avatar
  Thùy DươngNghiêm
  SĐT: 0986901111
  Ngày đăng: 18:25:56 09-09-2020
  Điều khoản và chính sách
  Copyright © RAOVAT24H JSC - 2021 All Rights Reserved